NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Moje zaleđe

("Zaboravljena nedoslednost", NIN br. 2602)

      Povodom teksta koji je potpisao meni nepoznat dr Zoran Petrović iz Beograda, čitaocima NIN-a koji nisu upoznati sa mojim naučnim i stručnim referencama prezentiram sledeće činjenice:
       Prvo, Ekonomski fakultet u Beogradu završio sam 1975. kao najbolji student u generaciji.
       Drugo, dobitnik sam Fulbrajtove stipendije za postdoktorski istraživački rad iz oblasti monetarne ekonomije (Stanford univerzitet, SAD, školske 1988/89), pri čemu su u bivšoj SFRJ za oblast društvenih nauka dodeljene samo četiri stipendije.
       Treće, na sednici Izbornog veća Ekonomskog fakulteta u Beogradu, održanoj 28. 2. 1996, od 38 prisutnih redovnih profesora za moj izbor u zvanje redovnog profesora za predmet Bankarstvo glasalo je 33, četiri je bilo uzdržano, a samo jedan je bio protiv. Dakle, izabran sam po Zakonu o univerzitetu iz 1992. koji je poštovao demokratski princip da u zvanje redovnog profesora univerziteta može biti izabran samo kandidat za koga glasa većina redovnih profesora datog fakulteta.
       Četvrto, do sada sam objavio četiri monografije (od toga dve kao koautor), 51 izvorni naučni rad, 22 rasprave, 20 stručnih radova iz oblasti monetarne teorije i politike, bankarstva i finansijskih tržišta, uglavnom u vodećim ekonomskim časopisima - "Ekonomist", "Ekonomska misao", "Economic Analdžsis", "Finansije", "Economic & Financial Revienj" i zbornicima SANU.
       Peto, bio sam rukovodilac deset naučnoistraživačkih projekata u zemlji koji su prezentirani široj naučnoj i stručnoj javnosti. U 1997. radio sam na projektu Svetske banke iz Vašingtona (Studija o finansijkom sektoru SRJ).
       Šesto, na međunarodnim kongresima i konferencijama prezentirao sam 13 naučnih radova.
      
       DR ĐORĐE ĐUKIĆ,
       redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu