NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Reč nedelje<br>Jovan Ćirilov
Sprej

      Sprej i providne bira~ke kutije bili su komi~ni junaci pro{lonedeqnih republi~kih izbora. Razveseqavani su bira~i anegdotama, vezanim za ta dva noviteta, na ovim va`nim, ali ne mnogo uzbudqivim izborima. Najsme{nije je da se proneo glas kako sprej izaziva impotenciju, te se izvestan broj lakovernih glasa~a mu{kog pola nije pojavio na izborima. Najneobi~nija je pri~a o grupi vernika neke malobrojne religije, koji su pred samo zatvarawe birali{ta do{li i tra`ili da glasaju, ali tako da im se ka`iprst ne obele`i sprejom, jer im, navodno, wihova vera ne dozvoqava da bivaju isprskani sprejom. Najsumwivija pri~a je o tome kako je neko poprskao sprejom kvaku na glasa~kom mestu u pan~eva~koj {koli “Zmaj Jova”. Prilikom provere baterijom pojavio se trag, i to na celoj {aci, a ne samo na ka`iprstu. Iako je ustanovqeno o ~emu je re~ izborna komisija im nije dozvolila da pristupe glasawu. Na jednom mestu na Kosovu zabele`en je kuriozitet: glasala su dva Albanca. Re~ sprej je engleskog porekla, a sredwovisokonema~ke etimologije (jezik narodnog epa “Nibelingen” i minezengera) od glagola spraejen prskati. Ovo je prilika da skrenem pa`wu da hochdeutsch ne zna~i neki nema~ki jezik visokog stila, ve} prosto da poti~e iz visokih, brdovitih ju`nih krajeva. Prvi sprejovi su se pojavili u Evropi u 19. veku, najpre za prskawe cve}a i biqaka, a kasnije za raspr{avawe kolowske vode. Na engleskom se zove jo{ i atomizator (od 1865), {to je skroz pogre{no, jer uop{te nije re~ o pretvarawu te~ne mase u atome, ve} u sitne kapqice. A Francuzi sprej zovu vaporizator (od 1824), {to je ta~nije, jer se tom spravicom te~nost pretvara u neku vrstu pare (vapeur para). Pi{u}i o spreju, setih se da mi je presu{io sprej ili po na{ki raspr{iva~ za osve`avawe vazduha. Odoh da ga kupim... U me|uvremenu neka se razmotri predlog sa Radio Indeksa da se nova ozonska rupa, nastala od na{ih izbornih sprejova, nazove “Srbija”.


Copyright © 2000 NIN - redakcija@nin.co.yu