NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Pravilnik o NIN-ovoj nagradi kritike za najbolji roman godine

      Član 1.
       NIN-ova nagrada kritike za najbolji roman godine dodeljuje se početkom svake godine za najbolji roman napisan i prvi put objavljen na srpskom jeziku u periodu od 1. januara do 31. decembra protekle godine.
      
       Član 2.
       Nagrada se dodeljuje u novčanom iznosu. Uz novčanu nagradu dodeljuje se i diploma koju potpisuje predsednik Žirija, s jedne, i glavni urednik NIN-a, s druge strane.
      
       Član 3.
       Pravo na NIN-ovu nagradu imaju autori koji ispunjavaju uslove predviđene članom 1. ovog Pravilnika.
      
       Član 4.
       Dela koja konkurišu za NIN-ovu nagradu mogu prijavljivati i predlagati: autori, izdavači, organizacije i institucije, pojedinci, uz obavezu da Žiriju dostave primerke dela koja predlažu za nagrade, i članovi Žirija NIN-ove nagrade.
       Rok za prijavu je 31. decembar protekle godine.
      
       Član 5.
       NIN-ovu nagradu dodeljuje Žiri čiji kriterijumi garantuju da će nagrada biti dodeljena najboljem delu iz oblasti romana.
       Ukoliko se dogodi da delo nekog od članova Žirija bude uvršteno u konkurenciju za NIN-ovu nagradu, taj se član povlači iz Žirija za tu godinu.
       Žiri ima pet članova koje imenuje glavni urednik NIN-a, uz prethodnu konsultaciju sa Kolegijumom NIN-a.
       Mandat članova Žirija je dve godine. Glavni urednik može produžiti mandat članovima Žirija za još jednu ili dve godine.
      
       Član 6.
       Žiri NIN-ove nagrade radi samostalno. Odluke donosi većinom glasova ukupnog broja svih članova.
       Konačne odluke Žirija, s obrazloženjem, objavljuju se u listu NIN.
       Žiri svoje odluke donosi posle svestranog razmatranja prijavljenih dela koja odgovaraju utvrđenim pozicijama.
      
       Član 7.
       Žiri iz svog sastava određuje jednog svog člana koji će na svečanom uručivanju nagrade biti izveštač o nagrađenom delu.
      
       Član 8.
       Žiri NIN-ove nagrade obavezan je da konačnu odluku o najboljem romanu godine donese do 20. januara tekuće godine.
      
       Član 9.
       Žiri iz svog sastava bira predsednika, koji saziva sednice, njima predsedava i predstavlja Žiri u kontaktima sa javnošću.
       Članovi Žirija NIN-ove nagrade za svoj rad dobijaju honorar po utvrđenoj redakcijskoj tarifi.
      
       Član 10.
       Poslove Žirija NIN-ovih nagrada, vezane za njihov rad, vodi sekretar NIN-a.


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu