NIN Reklama
Oznaka i datum izdanja
Naslovna stranaPretrazivanjeArhivaRedakcijaProdaja
Naslovna strana broja

Sistem akreditacije

      
       Akreditacija daje potvrdu (ili ne) da su ispunjeni određeni standardi u visokoškolskom kursu, programu ili instituciji. To može biti standard minimalnog ili standard vrhunskog kvaliteta.
       Akreditacija uvek uključuje test ocenjivanja (benchmark assesment).
       Akreditacione odluke (“presude”) zasnovane su isključivo na kriterijumima kvaliteta, a nikada na političkim obzirima.
       Akreditacione odluke uključuju binarni element i one su ivek “da” ili “ne”.
       Akreditacija može da se posmatra kao jedna od komplementarnih mera u sistemu obezbeđivanja kvaliteta čija polazna osnova jeste potreba da se održi i poboljša kvalitet u visokoškolskim ustanovama.
       Evaluacija ocenjuje u kojoj meri neki program ili institucija zadovoljavaju nivo kvaliteta koji su odredili planeri programa ili institucije, dok akreditacija donosi sud da li program, stepen (zvanje) ili institucija zadovoljavaju spoljašnje standarde ili zahteve. Specifičan cilj akreditacije jeste da potvrdi definisani standard ili kvalitet, mada oni mogu biti uključeni u širi proces evaluacije koji ima više ciljeve. Osnovno pitanje je: ko postavlja standarde?
      
       Mali rečnik ECTS-a
       European Credit Transfer Sdžstem, ECTS - evropski sistem prenosa bodova/kredita osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Evrope. Sistem je zasnovan na bodovima koji izražavaju opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa studija (60 bodova) za akademsku godinu, 30 za semestar, 20 za trimestar). Primena sistema ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi pokretljivosti studenata u evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih u različitim institucijama, pa time predstavlja i osnov kvalitetne međuuniverzitetske saradnje i studenata i nastavnika.
       Credits - bodovi/krediti su ključni elementi ECTS-a. Bodovi/krediti se dodeljuju pojedinim kursevima/modulima/predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja predviđenog programa studiranja (seminari, projekti, ispiti, rad na terenu, disertacije...). Oni predstavljaju kvantitativno merilo ukupno uloženog rada studenata u savlađivanju predviđenog gradiva i dodeljuju se studentu nakon uspešnog okončanja određenog programa.
       Student njorkload - opterećenje studenta u savlađivanju određenog programa/predmeta/kursa predstavlja relativno merilo ukupnog rada studenta koji podrazumeva vreme provedeno na nastavi (predavanja, vežbe, seminari, konsultacije), kao i vreme provedeno u pripremi za nastavu, učenju, radu na projektima i u izradi seminarskih i drugih radova, praksi i dr. Opterećenje se iskazuje putem brojčane vrednosti (broj bodova) u odnosu na ukupno opterećenje tokom akademske godine (60 bodova).
       Transcript of Records - prepis ocena je dokument koji instituciji domaćinu pruža detaljne podatke o prethodno realizovanom obrazovnom programu na matičnoj instituciji (iskazanom i putem ECTS bodova za svaki položen predmet/kurs) i postignutim rezultatima u njegovom savladavanju za studenta koji podnosi prijavu. Uspeh studenta iskazuje se kako na bazi važećeg domaćeg sistema ocenjivanja, tako i primenom opšte skale ECTS ocena.
       Diploma Supplement - dodatak diplomi je dokument koji se prilaže diplomi ili drugom dokumentu o završenom određenom stepenu studija (sertifikat, akademski stepen), s ciljem da pruži detaljniji uvid u nivo, prirodu, sadržaj studija, sistem i pravila studiranja na određenoj visokoškolskoj instituciji. Ovaj dokument sačinjava nacionalna visokoobrazovna institucija koja izdaje i diplomu, u skladu sa opštim modelom ovog dokumenta koji je usvojen na evropskom nivou.
      
       Šta su ECTS bodovi
       ECTS bodovi su brojčana vrednost (između 1 i 60) koja se dodeljuje predmetima/kursevima da bi se opisao koeficijent opterećenja studenta prilikom sagladavanja predviđenog gradiva. Oni oslikavaju količinu rada koju svaki predmet/kurs zahteva u odnosu na ukupnu količinu rada koja je potrebna da se završi cela godina studija u određenoj instituciji, tj. predavanja, praktičan rad, seminari, konsultacije, rad na terenu, samostalno učenje - u biblioteci ili kod kuće - i ispite ili druge aktivnosti procenjivanja postignutog uspeha. Dakle, ECTS bodovi predstavljaju celokupan rad studenta, a ne samo vreme provedeno u nastavi.
      
       Osnovne ideje reforme u Bolonjskoj deklaraciji
       Dva ciklusa studija u ukupnom trajanju od 5 godina
       Uvođenje ECTS-a kao mere obima studija
       Uvođenje “dopune diplome” (diploma supplement) kao pratećeg dokumenta koji opisuje savladani program
       Uvođenje “zajedničke diplome” (joint degree) koje izdaju dve ili više institucija
       Definisanje postupaka priznavanja stečenih kvalifikacija i diploma u skladu sa Lisabonskom konvencijom
       Formiranje agencije za akreditaciju
       Uvođenje sistema kontrole kvaliteta.
       Uključivanje studenata kao partnera u obrazovni proces
       Uspostavljanje univerziteta kao jedinog pravnog lica (zahtev Observatornog komiteta za praćenje Magna Carte)
       Uspostavljanje mogućnosti za realizaciju “učenja celog života” (LLL).      #
      
       (Iz brošura Ministarstva prosvete i sporta RS, izdanje AAOM-a)


Copyright © 1996-2003 NIN - redakcija@nin.co.yu